المصارف الأرضية - أجزاء

APV1000

Drain body Ø50, side outlet

APV2000

Drain body Ø50/75, straight outlet

APV3000

Drain body Ø50/75, side outlet

APV4000

Drain body Ø50/75, straight outlet

APV5000

Drain body Ø50, side outlet

APV6000

Drain body Ø50, straight outlet

APV7000

Drain body Ø50, side outlet

APV0100

Drain throat, grid 105 × 105 grey

APV0200

Drain throat, grid 150 × 150 grey

APV0300

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel

APV0400

Drain throat, grid 150 × 150 stainless steel

APV0500

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel

APV0600

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel

APV0700

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel

APV0800

Drain throat extension piece Ø105

APV0900

Drain throat, grid 105 × 105 stainless steel for APV26, APV26C

APV0010

Wet odour trap

APV0020

Combined odour trap SMART

APV0030

Dry odour trap

APV0050

Wet odour trap for APV26

APV0060

Dry odour trap for APV26C

APV0002

Stainless steel flange, screws included in the package

APV0003

Collar- 2nd level isolation Ø105

APV0005

Collar- 2nd level isolation Ø150

APV0006

Stainless steel flange seal

MPV001

Grid design 102 × 102/5 stainless steel

MPV001-ANTIC

Design grid 102×102×4 mm bronze-antic

MPV002

Grid design 102 × 102/5 stainless steel

MPV003

Grid design 102 × 102/5 stainless steel

MPV004

102 × 102 stainless steel grid

MPV005

143 × 143 stainless steel grid

MPV006

102 × 102 grey grid

MPV007

143 × 143 grey grid